Ölçme Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ 

İLKELERİMİZ

HEDEFLERİMİZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ 

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek bölümün işleyişini düzenlemektir.

ÖDB; Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı –Ölçme Değerlendirme Asistanları ve Dizgi asistanından oluşur. ÖDB, çalışmalarından dolayı, Genel Müdürlüğe ve Okul Müdürlüğüne karşı sorumludur.

 

 

 

İLKELERİMİZ

Genel ilkemiz “Öğrenciler, her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir." ilkesidir. Öğrencileri, sınav-not kaygısına sürüklemeden, onların “öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirmek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak temel hedeftir.

Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; kazanımlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle, okullarımızda Ölçme-Değerlendirme işlemleri tamamen bilimsel ve objektif bir yöntemle akademik bir anlayış içerisinde gerçekleştirilmektedir.

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında   uygulanan ölçme ve değerlendirme  sistemleri zaman içinde değişebilir ancak, değerlendirmeye verilen önemin hiçbir zaman azalmayacağı kesindir, çünkü ölçme ve değerlendirme bir eğitim sisteminin dönüt (feedback) mekanizmasıdır. 

Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır. 

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak; 

a. Çalışmalarını İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim anlayışı doğrultusunda, öğrencinin kendisini gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla sürdürür. 

b. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişim özelliklerine uygun olmasına özen gösterir. 

c. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın ders programlarında yer alan hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptar. 

d. Çalışmaları yürütürken okul müdürleri, bölüm başkanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili diğer bölümlerle işbirliği yapar. 

  

HEDEFLERİMİZ

a. Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alabilmek.

b. Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmada ölçme ve değerlendirmeyi ana unsur haline getirmek,  alandaki yenilikleri okulumuza kazandırmak. 

c. Çalışmalarımızın geçerli ve güvenilir bir yapıda gerçekleştirilmesini sağlamak. 

d. Çalışmaların bütüncül bir yapı ve belirli standartlarda yürütülebilmesi amacıyla koordinasyon disiplini oluşturmak. 

e. “Öğrenmeyi öğretme” faaliyetlerini takip ederek, bulunulan düzeyi en üst seviyeye çıkaracak göstergeler oluşturmak. 

f. Öğrenme faaliyetlerindeki rehberlik çalışmaları için güvenilir ve güncel bir yapı oluşturmak. 

g. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme düzeylerinin sürekli farkında olmasını sağlamak. 

h. Bir üst okula hazırlık sürecindeki öğrencilerin gerçek sınava benzer sınav yaşantıları ile karşılaşmalarını sağlayacak sınav ortamları oluşturmak. 

i. Öğrencilere yönelik elde edilen bilgilerin bir sistematik doğrultusunda muhafaza edilmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanmak. 

j. Öğrenme eksikliklerinin telafisi için yeni öğretim durumları hakkında işbirliği yapmak. 

k. Öğretim programlarının kazanımlar-içerik-eğitim yaşantıları-ölçme ve değerlendirme faaliyetleri açısından bütüncül bir yapıda yürütülebilmesine aracılık etmek.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında belli kararlar almak üzere bilgiler toplar. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çalışma alanlarında etkinlik gösterir:

1) Öğretim Hizmetine destek amacıyla ; 

a. Ölçme değerlendirme temel ilkelerinin benimsenmesi ve sınav modellerinin gözden geçirilmesi ve uygulanan ölçme değerlendirme modeli ve alternatif ölçme değerlendirme konularında seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenler.

b. Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme ve izleme amacıyla; Yazılı Sınavlar, Konu Tarama Testi, Genel Değerlendirme Sınavları, Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavlarını hazırlar, uygular ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletir.

c. Öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla kabul sınavları, uygular ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletir.

d. Güvenilirliği yüksek ve geçerlilik çalışmaları yapılmış sorulardan oluşan ölçme araçları geliştirir.

e. Kendi öğretmenlerimiz tarafında yazılan tüm soruların (Yazılı Sınavlar, Konu Tarama Testi, LGS) soru bankasına girişleri yapılır.

f. Kurumsal olarak yayınevleri ile iletişim kurmak, yıl içerisinde kullanılacak yaprak test, deneme sınavları ve soru bankası vb türde yayınların temini için görüş ve önerilerin alarak, ilgili teklifleri yönetime sunar. 

2) Ders Yılı Başında Hazır Bulunuşluk Düzeylerini Belirleme Amacıyla; 

İlkokul ve Ortaokul düzeyinde

a. Hazır bulunuşluk sınavlarının uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla işbirliği yaparak hazırlar.

b. Ders yılı başında, aşamalılık özelliği gösteren derslerden önkoşul bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla uygulanan Hazır bulunuşluk sınavlarının sonuçlarını değerlendirir.

c. Hazır bulunuşluk sınavlarının değerlendirme sonuçlarını, öğrenme ihtiyaçları olarak yeniden ele alınmasını sağlamak üzere bölümlere ve okul müdürlüğüne iletir. 

3) Öğrenme Düzeylerini Belirleme ve İzleme Amacıyla; 

a. “Konu Tarama Testleri’nin uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla işbirliği yaparak belirler ve uygulamaya koyar.

b. İlgili bölüm başkanları ve öğretmenlerle işbirliği yaparak Konu Tarama Testleri’nin hazırlanmasını ve yazılmasını sağlar.

c. Her öğretim döneminde işlenen ünitelerde programların amaçladığı hedef davranışların kazandırılma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan başarı test sonuçlarını öğrencinin grup içindeki yerini, öğrencinin kendi gelişim sürecini ve çabasını ayrı ayrı raporlayacak şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarının öğrenciye, öğretmene ve veliye verilmesi için raporları değerlendirme programı üzerinden yayınlar. 

4) Seçme ve Yerleştirme İle İlgili Olarak; 

a.  İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının felsefesine uygun öğrenci seçebilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile işbirliği yaparak yöntem araştırır, görüşlerini ilgili kurullara sunar.

b. Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçlarından, bilişsel davranışların ölçülmesi ile ilgili Kabul Sınavlarının oluşturulmasını sağlar. Bu testlerin uygulama biçimini ve değerlendirme yöntemini belirler.

c. Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçları geliştirir.

d. Bilişsel davranışların yanı sıra öğrencilerin duyuşsal davranışlarını ölçme ve değerlendirmeye yarayacak araç ve teknikleri belirleme çalışmaları yapar.

e. Öğrenci seçme uygulamalarını, okula öğrenci seçmek, öğrencilerin sınıflarını belirlemek ve öğrencileri tanımak amacıyla değerlendirir. Bu verileri yönetime, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne iletir.

f. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kabul Sınavları ve Bursluluk sınavlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar.

g. Deneme Sınavlarını planlar, uygular ve değerlendirme toplantıları düzenleyerek bireysel destekleme ve etüt programlarına yön verme çalışmalarını yapar. 

5) Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi İle İlgili Olarak; 

a. Sınavların uygulama yönergelerini hazırlar.

b. Bölümlerden gelen test sorularını inceler, bilişsel davranışların aşamalılığı ve bu aşamaların nasıl ölçülebileceğini, sınav veya testin geçerliliğinin nasıl arttırılabileceği gibi ölçme teknikleri konusunda bölümlere bilimsel destek sağlar.

c. Uygulanan sınavlarda kullanılan soruların, ayırt edicilik ve güçlük değerleri, cevapların seçeneklere dağılımı gibi özelliklerini belirleyen soru analizleri yapar.

d. Ayırt ediciliği yüksek sorulardan soru bankası oluşturur.

e. Soru analizini ilgili öğretmenlere ileterek, onların ölçme özelliği yüksek soru yazabilmelerine yardımcı olur. 

6) Kurumsal Ders Kitaplarımız;

 Okulumuzda kendi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ders kitaplarını kurumsal bir yapı içinde hazırlar ve öğrencilerimizin ders kitabı olarak kullanabileceği hale getirir.Kitapların dizgi, düzeltme ve baskı takibi yapılır.

Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:29.08.2019 00:09
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul