İlkokul Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Çağımızın ve ülkemizin gerçekleri dikkate alınarak hazırlanan ders programlarımızda, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat programı temel olarak uygulanmakla beraber, bu programı destekleyen yardımcı unsurlara da yer verilmektedir.

Derslerimiz sırasında öğretmenlerimiz, görsel ve işitsel öğrenmeye önem vererek sınıf ortamında bilgisayar teknolojilerinin bizlere sunduğu tüm imkânları en etkin biçimde kullanmaktadır.

Öğrencinin kendisinden bir şeyler kattığı, merak ve ilgisinin canlı tutulduğu derslerde daha başarılı olduğu bilinen bir gerçektir. Derslerimizi modern bakış açısıyla daha eğlenceli hale getirme amacındaki eğitim yaklaşımımız aynı zamanda bilgiden ve eğitim disiplininden taviz vermemeyi esas almaktadır.

Okulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına gönülden bağlı, sağduyulu, sosyal olay ve olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, fikir ve çalışmalarını etkili bir şekilde sunabilen kendine güvenli bireyler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusundaki eğitim stratejimiz; öğrencinin merkezde olduğu öğretmenin ise ‘aktarıcı öğretmen’ olmaktan çok bilgiye ulaştıran bir “rehber öğretmen” olması gerektiği gerçeğine uygun olarak belirlenmiştir.

Bu gerçeklerden yola çıkarak hazırladığımız, 1-4. sınıflar öğretim programlarımız şu şekildedir:


1. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi

İlkokul 1. sınıf, öğrencilerin eğitim yaşamlarının temelini attıkları yıldır. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını biçimlendirecek düşünce, davranış, beceri ve tutumlara yönelik kendi anlayışlarını oluşturmaları ve deneyim kazanmaları bu dönemde başlar.

Hayat bilgisi dersinde, öğrencilere kazandırılacak davranışların gözlenebilir olmasının yanı sıra; bilgi, beceri, tutum ve değerlerin (sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık ve kültürel değerler) geliştirilmesi hedeflenir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, sınıfta yapılan etkinliklerle mümkün olmaktadır. Öğretmen rehber olarak rol alır ve öğrenci kendi girişimlerini ön plana çıkarır. Böylece öğrenci bilgiyi tüketmek yerine, üreterek yaşama geçirir.

Hayat bilgisi dersi öğretim programı; ‘’birey’’ ,‘’toplum’’ ve ‘’doğa’’ olmak üzere üç ana öğrenme alanı üzerinde yapılandırılmıştır. Yakından uzağa ilkesi ile de uyumlu bu öğrenme alanları ve “Okul Heyecanım’’, ’’Benim Eşsiz Yuvam’’ ve ‘’Dün, Bugün, Yarın” temaları ile öğrencilerin yaşama hazırlanmaları sağlanır. Atatürkçülük konuları, belirli gün ve haftalarla desteklenir ve Atatürkçülük bilinci oluşturulur.

 

 

1. Sınıflar Türkçe Dersi

Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Bu nedenle Türkçe programı bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır.

Birinci sınıfın ilk dönemi öğrencilerimizin okuma-yazma sürecine yoğunlaştıkları bir  süreçtir.

Sesi Okuma ve Yazma: Ses ilk olarak farklı zeminlerde, kalem tutmadan yazma çalışmaları ile öğrencilere tanıtılır. Verilen sesin kuralına uygun olarak yazılmasını amaçlayan çalışmalar yaptırılır.

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma: Okuma, yazma öğretiminin en önemli aşamasıdır. Ses temelli cümle oluşturma yönteminin aşamalarına uygun olarak yapılır. Verilen ilk iki sesten sonra anlamlı hecelere, hece ve ses birleştirilerek açık hecelere ve kelimelere ulaşılır. Ulaşılan kelimelerden de cümleler oluşturulur. Cümleler oluşturulurken noktama ve imla kuralarına da dikkat çekilir.

Çalışmalar düzenlenirken PASS teorileri ve adımlarına uygun olarak ( ardıllık, eş zamanlılık, dikkat, planlama ) tasarlanır. En temel hedefimiz Türkçeyi doğru ve akıcı olarak kullanmaları, okumaya ve yazmaya karşı ilgi duymalarıdır.

İkinci yarıyıl da ise okuma yazma öğrenme sürecini geliştirici çalışmalarla öğrencilerimizin dil zevki ve dil dikkatini oluşturmaları sağlanır. Seçilen okuma kitapları ile okumanın zevkine varmalarına yardımcı olunur. Okul kütüphanemiz öğrenme ortamlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Türkçe dersi kütüphane ortamında; hikâyeler, masallar okunarak ve okudukları ile ilgili tahmin, yorum, eleştiri, tartışma ortamı yaratılarak işlenir.


1. Sınıflar Matematik Dersi

Matematik dersi öğretim programı; “sayılar”, “geometri”, “ölçme” ve “veri” olmak üzere dört ana öğrenme alanını içermektedir. Bu öğrenme alanları, bir ve iki basamaklı doğal sayıları okuma-yazma, basamak ve sayı değerlerini bulma, birer, ikişer, beşer ve onar ileri ve geri sayma, eldeli toplama ve onluk bozarak çıkarma işlemlerini içerir. Günlük yaşamda kullandığı paraları, örüntü ve süslemeleri, tam ve yarım kavramlarını, tam ve yarım saatleri, standart olmayan uzunluk ölçülerini öğrenir. Eşya ve nesnelerle, geometrik şekil ve cisimler tanıtılır.

Somut öğrenme döneminin özelliklerine uygun olarak tüm kazanımlar, kavrama, anlama, uygulama basamaklarına uygun olarak öncelikle matematik manipulatifleri kullanılarak işlenir. Öğrenilen kazanımlar mümkün olduğunca günlük yaşamla bağlantısı kurularak örneklendirilir.

Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır. Öğrenciler ancak kendi yaptıkları şeyleri anlamlandırabildikleri için kendi matematik bilgilerini de kendilerinin yapılandırması gerekmektedir. Bu nedenle matematik derslerimizde günlük hayat durumlarından yola çıkarak öğrencilerin aktif olarak çalışmaların içinde yer aldığı etkinliklere yer verilir.


  

2. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi

Hayat bilgisi dersi, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayan  bir derstir. Bu dersteki öncelikli amacımız, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Hayat bilgisi öğretim programı; birey, toplum ve doğa olmak üzere üç ana öğrenme alan üzerinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel nitelikler ve değerler (sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık ve kültürel değerler) geliştirmelerini hedefler. Atatürkçülük konuları, belirli gün ve haftalar ile desteklenir. Programda öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları, ileride alacakları fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine temel oluşturabilecek kavramlar yer alır.

Temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlar. Her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturur, yeni deneyim ve yaşantıları ışığında yeniden yorumlar ve yapılandırır.

 

 

2.Sınıflar Türkçe Dersi:

Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır.  Bu nedenle Türkçe programı kapsamında okuma, konuşma, yazma, dinleme, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanları ile ilgili çalışmalara ağırlık verilir.

Çalışmalar düzenlenirken PASS Teorileri ve adımlarına uygun olarak ( ardıllık, eş zamanlılık, dikkat, planlama ) tasarlanır. Öğrencilerimiz okuma programımız kapsamında yoğun olarak okuma, anlama çalışmaları ve okuduklarından çıkarımlarda bulunacakları aktiviteler yürütmektedir. Üst sınıflarda ve hayatın içinde birçok bilgi ve becerinin temelini oluşturacak olan okuma alışkanlıklarının kazandırılması, ikinci sınıfta üzerinde en çok durulan konulardan birisidir.

Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş metinler; öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesini ve tam anlamıyla okur-yazar olarak yetiştirilmesini amaçlar. Birinci sınıfta incelemeye başladığımız masal türünün yanı sıra öykü türü irdelenir, karşılaştırılır, yazarlar hakkında bilgiler edinilir. Okunan öykü ve masalların bazılarının yazarları ile söyleşi yapılır. Yaratıcı okuma yazma çalışmaları yapılır. Öğrenilecek temalara uygun kitaplar okuma, bu kitapları irdeleme, okunan kitapların sınıfta incelenmesi programı desteklemek amacıyla kullanılır. Düzenlenen sosyal etkinlikler, belirli gün ve hafta etkinlikleri, öğrencilerimizin sunum becerilerini, öz güven duygularını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Okul kütüphanemiz öğrenme ortamlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Türkçe dersi kütüphane ortamında, hikâyeler, masallar okunarak ve okudukları ile ilgili tahmin, yorum, eleştiri, tartışma ortamı yaratılarak işlenir.

 

 

2. Sınıflar Matematik Dersi

Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız, öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır.

Matematik dersi öğretim programı; geometrik şekil ve cisimlerin modellerini oluşturup özelliklerini inceleme, doğal sayılarda iki ve üç basamaklı doğal sayıları okuma, yazma, basamak ve sayı değerlerini bulma; birer, ikişer, üçer, beşer ve onar ileri ve geri sayma ve bu kazanımı çarpma işlemi ile pekiştirmeyi içerir. Birinci sınıfta öğrendikleri tam ve yarım saatlerin üzerine çeyrek saatleri öğrenir, uzunluk ve ağırlık ölçülerini tanır.

Hedefimiz öğrencilerimizin akıl yürütebilme, problem çözme becerilerini geliştirme ve Matematik dersini etkin kullanabilmelerini sağlamaktır. Matematik dersini sevmelerini, günlük yaşamda matematik dersinin önemini fark etmelerini, mantıksal ve matematiksel zekâsını kullanarak günlük hayatta karşılaşmış olduğu sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmayı hedefler.

 

 

3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi:

Hayat bilgisi dersi, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayan bir derstir. Bu dersteki öncelikli amacımız, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarının yanı sıra, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularına zemin hazırlamalarına yönelik planlanır.

Sarmal program yapısıyla hazırlanan hayat bilgisi programımız üç temel temadan oluşur. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen program ile öğrenci merkezli, etkin öğrenci katılımlı olarak derslerimiz işlenir. “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” temaları kapsamında okul ve sosyal çevreye uyum, aile kavramı, öz yeterlilik, Atatürkçülük, çevresel farkındalık gibi beceriler öğrencilere kazandırılır

Yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekleyecek gezilerle öğrencilerin öğrenmelerinin kalıcı izli olması hedeflenir.


3. Sınıflar Fen Bilimleri:

Öğrencilerimiz üçüncü sınıfta ilk kez fen bilimleri dersi ile karşılaşmaktadır.     Fen bilimleri dersi ile öğrencilerimizde fizik, kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel oluşturmak hedeflenir. Günlük hayatla ilişkilendirilerek ele alınan ve laboratuvar dersleri ile desteklenen konular öğrencilerde ileriki yıllarda oluşabilecek önyargıları engelleyecek niteliktedir.

Üçüncü sınıflarda öğrencilerin, duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması, canlı ve cansız varlıklar, doğal ve yapay çevre, kaynakların bilinçli kullanımı ve sağlıklı yaşam; maddeyi niteleyen özellikler, maddenin hâlleri; varlıkların hareket şekilleri, ışık kaynakları, sesin işitmedeki rolü, elektriğin günlük yaşamdaki kullanımı, Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuş sahibi olmaları beklenmektedir.

  

3. Sınıflar Türkçe Dersi

Türkçe dersi öğretim programı; öğrencilerimizin dilini etkin bir şekilde kullanmasını hedefleyerek, tema bazlı olarak hazırlanmış olup her temaya uygun olarak seçilen bilgilendirici, öyküleyici ve şiir türündeki metinlerle harmanlanmıştır. Temalara uygun olarak seçilen tematik kitap etkinlikleri ile öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri, farklı düşünme yöntemlerini benimsemeleri amaçlanır.

Her yıl gerçekleştirilen “Okur-Yazar Buluşması” etkinliği ile okudukları tematik kitapların yazarlarıyla buluşma fırsatı yakalayan öğrencilerde okumaya karşı olum tutum oluşturulur. Öğrencilerin okuryazarlık kavramının karşılığını tam olarak verebilmeleri için dersler alternatif eğitim teknikleri ile öğrenci merkezli olarak işlenir. Her hafta düzenli olarak yapılan kütüphane dersi ile öğrencilerde küçük yaşta kütüphane kültürü oluşturulur.

Yaratıcı okuma yazma çalışmalarında öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak ürünlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmesi ve bu ürünleri sunması şeklinde çalışmalar yapılır.

Türkçe dersi çalışmalarımız yardımcı kaynaklar ve interaktif eğitim ile desteklenir.

  

3. Sınıflar Matematik Dersi

Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız, hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirmektir.

Matematik dersi öğretim programı; öğrencilere üç basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma, basamak ve sayı değerlerini kavratma, sayıları en yakın onluğa yuvarlama ve sayıları karşılaştırıp, sıralamayı öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler öğrendikleri bilgileri kullanarak dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurarlar. Bir bütünü eş parçalara ayırarak, eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirterek, paydası iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri karşılaştırır ve sıralarlar. Çetele ve sıklık tabloları oluşturarak veri toplar ve şekil grafiğini oluştururlar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplayarak doğru, ışın ve doğru parçasını çizgilerle modelleyip, yatay, dikey ve eğik doğruya örnekler verirler. Açıları sınıflandırarak, geometrik cisimlerin yüzeylerini belirlerler. Uzunluk, sıvı ve kütle birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurarlar.

  

  

4. Sınıflar Türkçe Dersi

Türkçe dersi öğretim programı; beş temel beceri olan dinleme, okuma, anlama, anlatma ve yazmayı etkin ve kalıcı olarak kazandırmayı amaçlamaktadır. Programda yer alan sekiz tema işlenirken seçilen tematik kitaplar okunur ve kitap inceleme etkinlikleri gerçekleştirilir.

Dil bilgisi konuları bu sınıf seviyesinde daha geniş şekilde ele alınır. Öğrenciler okudukları metinlerde ve kendi yazdıkları metinlerde dilbilgisi kullanımına dikkat eder hale gelirler.

Türkçe öğretiminde öğrenme ve öğretme süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; hazırlık, anlama, metin aracılığıyla öğrenme, kendini ifade etme, ölçme ve değerlendirme aşamalarıdır. Türkçe dersinde konular bu aşamalara uygun olarak işlenir. Dersin içeriğini zenginleştirmek amacıyla yaratıcı okuma yazma çalışmaları yapılır.

Türkçe dersinin temelini oluşturan okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla her yıl okuma projesi ve okur yazar buluşma etkinlikleri gerçekleştirilir.

 

4. Sınıflar Matematik Dersi

Matematik dersi öğretim programı; problem çözme becerisini geliştirme, akıl yürütme, gözlem ve deney sonuçlarını matematik dil ile gösterebilme, edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme, olayları mantık zincirinde sentezleme, analiz etme ve kavrama, yaşadığımız evreni anlamada matematiğin önemini kavrama becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Matematik dersi programında yer alan doğal sayılar, dört işlem ve problemleri, geometri, ölçme birimleri, kesirler, olasılık ve çevre uzunlukları ünitelerinin işlenme sürecinde ilk üç yıl verilen temel matematik bilgilerinin üstüne çıkılır ve tam öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla; proje ve etkinlik temelli, araştırmaya yönelik, sorumluluk duygusu geliştiren, teknolojik destekli çalışmalar yapılır.

 

4. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi

Fen bilimleri dersi öğretim programı; “Canlılar ve Hayat”, “Madde ve Değişim”, “Fiziksel Olaylar”, “Dünya ve Evren” olmak üzere dört öğrenme alanı üzerinde yapılandırılmıştır.

Programda yer alan temel konu ve kavramların kazandırmayı hedeflediği fen bilimleri okuryazarlığıdır. Fen okuryazarı olan bir birey; bilimin doğasını ve bilimsel gelişmeleri anlar, problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreçleri kullanır, bilim ve teknoloji, bilim ve çevre arasındaki ilişkiyi ve bunların toplumla etkileşimini anlar. Laboratuvar dersleri ile öğrenilen konu ve kavramları uygulamalı olarak hayata geçirir. Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma inceleme ve deney yapma becerisini dördüncü sınıfta daha da geliştirmiş olur. 

 

4. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi

Sosyal bilgiler dersi öğretim programı; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve vatandaşlık bilgisi açılarından çok yönlü olarak ele alınmaktadır.

Programda yer alan sekiz ünitenin işlenme sürecinde öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz temel beceri, değer ve kavramlar söz konusudur. Bu ders programı ile hedefimiz; Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihi ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, çevresine duyarlı, bilgiyi yorumlayabilen, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir