Matematik Bölümü

Matematik eğitiminin insanın düşünme becerisini geliştirdiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bunun yanı sıra bilgi ve ileri teknoloji çağını yaşadığımız günümüz koşullarında ülkeleri ekonomik olarak daha güçlü kılacak fen biliminin temelinde matematiğin önemli bir yeri olduğu da açıktır. Toplumlar, ülkelerinin geleceğini şekillendirmek için matematiğe ve matematikçilere gereksinim duyarlar çünkü matematik, yaşamın pek çok yerinde karşımıza çıkmakta ve hayati bir önem taşımaktadır.

Bu nedenle birçok ülkenin eğitim programında her geçen gün matematik öğretimi daha da fazla önem kazanmaktadır. Matematik öğretimine okul öncesinden başlanmakta; öğretime ilkokul, ortaokul ve sonrasında geniş bir zaman ayrılmakta ve çağın gereksinimlerine uygun ders programları hazırlanmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde de matematik öğretiminde köklü değişikliklere gidilmiştir. Matematik öğretimi öğretmen merkezli, soyut bir ders olmaktan çıkarılmıştır. Bunun yerine öğrenciye somut deneyimler yaşatarak soyutlamalar yaptıran, matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra bu kavramlar arasında ilişkiler kurduran öğrenci merkezli bir matematik öğretimi benimsenmiştir.  

Bu süreçte İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel İzmir Okulları Matematik Bölümü olarak biz öğretmenlerin genel amacı:

·     Çoklu zekâ kuramına uygun proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak matematiğin yaşamın içine çekilmesine,

·     Matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak öğrencinin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve öz güven  oluşturmasına,

·     Öğrencinin matematiği günlük yaşamda kullanabilme becerisi kazanmasına,

·     Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve matematik ile sanat arasında ilişki kurabilen bireyler yetişmesine,

·     Hızla gelişen, değişen dünyamızda yeni buluşlar ve eserlerin ortaya çıkarılışında matematiğe duyulan gereksinimin öğrenciler tarafından iyi  anlaşılmasına,

·     Öğrencilerin matematiğin eğlenceli ve zevkli yönünü keşfetmelerine rehberlik etmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda İTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu Matematik Bölümünde, öğrenci merkezli ve öğretmenin yönlendirici, güdüleyici olduğu bir öğretim stratejisi uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü eğitim programı temel olarak uygulanmakla beraber ortaokul 4. sınıf merkezi ortak sınavlara özel bir hazırlık da yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı öğrencilerimizin merkezi sınavlarda üst düzeyde başarı elde etmesini sağlamaktır. Bu çalışmalara ortaokul 1. sınıftan itibaren başlanır ve çalışmalar ağırlığı artarak ortaokul 4. sınıfın sonuna kadar devam eder. Öğrenme süreci, belli aralıklar ile yapılan konu tarama testi ve deneme sınavları ile takip edilir ve yapılan değerlendirmeler sonucunda tam öğrenmeyi sağlayacak destek çalışmaları planlanır.

        İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9. sınıflarımızda matematik derslerimiz İngilizce olarak öğretilmektedir. Hazırlık sınıflarımızda matematiksel kavramların İngilizce karşılıklarının öğretilmesi temel alınarak 8.sınıf öğretim programının genel tekrarı yapılır.9.sınıftan itibaren merkezi ortak sınavlara hazırlık çalışmaları planlanmakta öğrencilerimize akademik başarılarını güçlendirmeyi sağlayan destek çalışmaları planlanmaktadır.

Ayrıca matematik bölümü okulumuzda iki farklı kulüp çalışması planlar.


AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Akıl Oyunları Kulübü'nde ortaokul öğrencilerimize görsel algılarını ve problem çözme becerilerini geliştiren, onlara strateji geliştirmeyi öğreten, hızlı düşünmelerini sağlatan ve daha uzun süreli dikkatlerini toplayabilmelerine yardımcı olan eğitici ve eğlendirici oyunlar oynatılır.

Kulüp içerisinde edindikleri tecrübeler ile bakış açılarını genişleten, üretkenliklerini arttıran öğrencilerimiz okul yönetimi tarafından uygun görülen çeşitli zeka oyunları yarışmalarına da katılabilmektedirler.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARA HAZIRLIK KULÜBÜ

Kulübümüzün amacı, ortaokul ve lise öğrencilerimizin içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak, geliştirmek, onların yeniliklere açık olmalarını sağlamak, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerilerini kazandırmaktır. Ulusal ve uluslar arası yarışmalardan TÜBİTAK ın düzenlediği Matematik olimpiyatlarına  ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen BEFMO yarışmasına, Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 70'e yakın ülkede uygulanan Kanguru Matematik Sınavına,  Kanada Waterloo üniversitesinin düzenlediği ortaokul seviyesinde GAUSS, 9.sınıflarda PASCAL Matematik yarışmasına hazırlanıyoruz.


Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla tüm seviyelerde belirli aralıklarla düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında ünlü matematikçilerin hayatlarını araştırmalarını, pano ve poster çalışmaları ile ürünlerini sergilemeleri sağlanmaktadır. Her yıl belirli tarihlerde düzenlenen World Math Day(Dünya Matematik Günü) etkinliklerinde öğrencilerimizi online olarak soru çözme yarışmalarına katılıyor, hem eğlenceli vakit geçiriyorlar hem de kendilerini uluslar arası alanda değerlendirme fırsatı buluyorlar.

 Büyüyen ve gelişen bir kurum olan okulumuz, köklerinden gelen akademik ve bilimsel temellere yenilerini katabilmek adına faaliyet göstermektedir. Bu yüzden disiplinler arası çalışmaları da çok önemsemekteyiz.

Teknik bir üniversitenin bir kolu olmaktan dolayı eğitim öz görümüzde matematik dersinin ayrı bir önemi vardır. Dersimizi somutlaştırmanın yolunun modellemeden geçtiğine inanarak çalışıyoruz. Ancak modellemenin sadece dersimize özgü yönlerini öğretmekten çok bunu diğer disiplinlerle ve hayatla ilişkilendirmeyi önemsiyoruz.

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları Matematik bölümü olarak Ortaokul 8.sınıf ve lise 9.sınıf kademelerini kapsayan disiplinler arası modellemeye dayalı yaratıcılık dalında ulusal bir yarışma düzenliyoruz.

  

MATEMATİKSEL MODELLEMENİ TASARLA

(DESIGN YOUR MATHEMATİCAL MODELİNG)

Matematiksel modelleme, gerçek hayat durumunun matematik diline aktarılma ve matematiksel olarak ifade edilme sürecidir. Öğrencilerin matematiği daha anlamlı ve gerçek hayatla ilişkili öğrenmelerine yardımcı olacağı varsayımı, modellemenin matematik eğitiminde kullanılması gerekliliği fikrinin temel dayanağıdır.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden derslerden birini seçerek (fizik,kimya,biyoloji,fen ve teknoloji, sosyal bilgiler,tarih, coğrafya,türkçe,teknoloji tasarım,sanat,spor) gerçek yaşamdan alınan bir sorunu matematiksel modelleme yöntemi ile tasarlayarak çözüm üretmeleri beklenmektedir.

Modellemenin sadece matematik dersinde sınırlı kalmayıp diğer branşlarla disiplinler arası yapılması amaçlanmıştır. Yaşam tek bir disiplinden oluşmaz. Eğitimin amacı bu ilişkilendirmeyi sağlamaktır.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir