Fen Bilimleri Bölümü

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. 1924 ( M.Kemal Atatürk)

Fen Bilimleri Bölümü olarak öğrencilerimizin fen bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilime karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bunun yanı sıra bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak, böylelikle öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak fen alanlarındaki başarılarını artırırken onların birer fen okuryazarı olabilmelerini gerçekleştirmek en temel hedefimizdir. Bu hedefler doğrultusunda yetiştirmiş okulumuz öğrencileri, araştıran-sorgulayan, etkili karar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere sahip olmanın yanı sıra doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik bilimsel süreç becerilerine de sahiptir.

Fen Bilgisi Eğitim Programı

Okulumuz ortaokul Fen Bilimleri Dersi Eğitim Programı MEB müfredatı ile uyumlu olup öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz fen eğitim programları (GEMS), 3D ve 2D interaktif eğitimler, her seviyede haftada bir ders uyguladığımız laboratuvar çalışmaları, üniversitemizin önderliğinde hazırlanan atölye çalışmaları; alanında uzman kişilerce verilen seminerler; başta bilim merkezleri olmak üzere gerçekleştirilen alan gezileri, kendi bünyemizde yer alan Bilim Merkezimizde yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yarışmalar ve projelerle desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin uluslararası düzeyde fen eğitimi alarak bilimsel kavramları ve bilimsel bilginin özelliklerini öğrenmesi amacıyla kurumumuz öğretmenleri tarafından her seviye için özenle hazırlanmış ders notu ve deney çalışmalarının yer aldığı çalışma kitapçıklarımız mevcuttur.

Okullarımızda uygulanan Fen Bilimleri Dersi Müfredatında fen okuryazarlığını destekleyecek yedi öğrenme alanı ön görülmüştür.

Bu alanlar; 
• Canlılar ve Hayat 
• Madde ve Değişim
• Fiziksel olaylar
• Dünya ve Evren
• Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri 
• Bilimsel süreç Becerileri
• Tutum ve Değerler

Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nın üniteleri yedi öğrenme alanından ilk dördü üzerinde yapılandırılmış olup diğer üç öğrenme alanının her bir öğrenme alanını içinde kazandırılması ön görülmüştür.

Orta 1. Sınıflar

Orta 1.sınıf seviyesinde öğrencilerden besinler ve özellikleri, besinlerin sindirimi, vücudumuzda boşaltım, benzerlik ve farklılıklarıyla canlıları tanıma, insan ve çevre ilişkisi, maddenin hâl değişimi, erime, donma ve kaynama noktası gibi maddenin ayırt edici özellikleri, ısı ve sıcaklık, ısının madde üzerindeki etkileri, kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti, ışığın yayılması, ışığın madde ile karşılaşması, tam gölge oluşumu, sesin yayılması, sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler, devre elemanlarının sembolik gösterimi ve devre şemaları, yer kabuğunda nelerin olduğu, erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi, yer kabuğundaki yer altı ve yer üstü suları, hava, toprak ve su kirliliği ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuşa sahip olmaları beklenmektedir.

Bu kazanımlara ulaşmak için ;

Her ünite sonunda ünite özetlerini yapmak amacıyla 2D ve 3D projeksiyon eşliğinde ünitenin özet sunumu veya konu ile ilgili animasyon izleme çalışması,
Haftada 1 ders saati olmak üzere toplam 36 adet laboratuvar çalışması,
4 tane GEMS çalışması,
Üniteler ile ilgili alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilen 2 seminer çalışması

Orta 2. Sınıflar

Orta 2.sınıf seviyesinde öğrencilerden, canlıyı oluşturan temel yapı birimi ve diğer yapılarla ilişkisi, bazı sistemlere ait yapı ve organlar, bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçleri; maddeyi oluşturan tanecikler, maddede meydana gelen değişimler, yoğunluk kavramı, ısı iletkenliği ile yalıtkanlığı ve ısı yalıtımı, yakıt türleri, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkileri, cisimlerin aldıkları yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kurma, elektriksel direnç, ışığın ve sesin yansıması, sesin yalıtımı, Dünya, Güneş ve Ay’ın göreli boyut ve biçimleri ile Dünya’mızın yapısını açıklayan “Katman Modeli”, Ay’ın hareketleri ve evreleri ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuşa sahip olmaları beklenmektedir.

Bu kazanımlara ulaşmak için ;

Her ünite sonunda ünite özetlerini yapmak amacıyla 2D ve 3D projeksiyon eşliğinde ünitenin özet sunumu veya konu ile ilgili animasyon izleme çalışması,
Haftada 1 ders saati olmak üzere toplam 32 adet laboratuvar çalışması,
2 tane GEMS çalışması,
Üniteler ile ilgili alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilen 2 seminer çalışması

Orta 3. Sınıflar

Orta 3.sınıf seviyesinde öğrencilerin, sindirim, boşaltım, denetleyici ve düzenleyici sistemler ve duyu organlarına ait yapı ve organlar; kütle ağırlık ilişkisi; katı, sıvı ve gaz basıncı; kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki; enerjinin korunumu; atomun yapısı, atom ile ilgili gelişmeler, iyon kavramı, molekül, element, periyodik cetvel ve kimyasal bağlar, bileşik ve karışımlar ve özellikleri; ışık-madde etkileşimi, ayna çeşitleri, aynada görüntü oluşumu, cisimlerin renkli görünmeleri ve Güneş enerjisinden yararlanma yolları; ekosistem; biyo-çeşitlilik; çevre sorunları; elektriklenme, ampullerin seri ve paralel bağlanması; elektrik enerjisinin dönüşümü ve teknolojik uygulamaları; gök cisimlerini tanıma, teleskop ve uzay araştırmaları hakkında bilgi,beceri ve tutuma sahip olmaları beklenmektedir.

Bu kazanımlara ulaşmak için ;

Her ünite sonunda ünite özetlerini yapmak amacıyla 2D ve 3D projeksiyon eşliğinde ünitenin özet sunumu veya konu ile ilgili animasyon izleme çalışması,
Haftada 1 ders saati olmak üzere toplam 31 adet laboratuvar çalışması,
2 tane GEMS çalışması,
Üniteler ile ilgili alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilen 2 seminer çalışması.

Orta 4. Sınıflar

Orta 4.sınıf seviyesinde öğrencilerden, hücre bölünmesinin amaçları, mitoz ve mayoz bölünmenin canlılar için önemini kavrama, DNA ve ilişkili kavramlar, mutasyon ve modifikasyon kavramları ile adaptasyonun anlamı ve önemini kavrama, evrim ile ilgili farklı görüşlere örnek verebilmesi; sıvı ve gazlara uygulanan kaldırma kuvveti, Arşimet Prensibi, katı,sıvı ve gaz basıncı; elementler ve sınıflandırılması, periyodik sistem, kimyasal bağlar, kimyasal tepkimeler, asit yağmurları, ısı-kütle-özısı-sıcaklık kavramları ve aralarındaki ilişkiler, hâl değişimi; sesin sürati ile ses enerjisi, deprem ve hava olayları ile ilgili konularda bilgi, beceri ve tutum kazanmaları beklenmektedir.Bu kazanımlara ulaşmak için ;

Her ünite sonunda ünite özetlerini yapmak amacıyla 2D ve 3D projeksiyon eşliğinde ünitenin özet sunumu veya konu ile ilgili animasyon izleme çalışması,
Haftada 1 ders saati olmak üzere toplam 32 adet laboratuvar çalışması,
Üniteler ile ilgili alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilen 2 seminer çalışması,

LGS Hazırlıklarımız

2018 eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilen Liseye Geçiş Sınavında (LGS) öğrencilerimizin akademik olarak başarılı olmalarının yanı sıra sınava hazırlık süreçlerinde yaşayacakları kaygıyı en aza indirmek en temel hedefimizdir. Bu amaçla fen bölümü olarak sınava hazırlık çalışmalarımızda okulumuz PDR bölümü ile eşgüdümlü olarak çalışmaktayız. Akademik başarıyı yakalamak amacıyla orta 4. Sınıfa yönelik özenle hazırlanmış ders notu ve testlerin yer aldığı çalışma kitapçıklarımızla konu anlatımları, interaktif anlatımlar, birebir öğrenci çalışması, hafta sonu kursları ve akademik danışmanlık çalışmaları yapmaktayız.


ORTAÖĞRETİM

Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri İngilizce olarak eğitim öğretim programlarında belirtilen konular doğrultusunda, bilimsel düşünce esasında öğrencilere aktarılır. Lise hazırlık sınıflarında Fen bilimleri terminoloji dersi verilmektedir. Bu derslerde öğrencilerimizin lise sınıfında okuyacakları İngilizce Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki terminolojiye hakim olmaları amaçlanır ve genel olarak öğrencilere bilimsel terimler, laboratuvarda can güvenliği ve gözlem yöntemleri tanıtılır. İngilizcenin geliştirilmesi ve ingilizce bilimsel yayınların takip edilmesi ve araştırılması üzerinde önemle durulur.

Fen Bilimleri’nin günlük yaşantımızla iç içe geçtiği durumlar laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilir. Her yıl düzenlediğimiz yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır. Bu aktivitelerle öğrencilerimizin devamlı değişen bir bilgi kütlesi olan bilimsel çalışmaları takip edebilmeleri ve kendilerine güven duymaları sağlanır. Öğrencilerimize gözlemledikleri olayları açıklamaya çalışırken; gözlem yapma, ölçüm yapma, olaylar arasında ilişki kurma ve bu ilişkileri deneylerle kanıtlama gibi aşamalardan oluşan bilimsel yöntemleri kullanarak çözümleyebilme yeteneğini kazandırılmaktadır.

Derslerimiz teknoloji kullanımı (3D ve 2D interaktif eğitimler, laboratuvar çalışmaları, üniversitemizin önderliğinde hazırlanan atölye çalışmaları) ve projeler ile desteklenmektedir. Bunun yanında yurtdışından getirtilen özel deney setleri ile öğrencilerin bilimsel görsel becerileri geliştirilmektedir. Okul ortamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve uygulamalarla öğrencilerin Fen Bilimleri’ni güncel tekniklerle öğrenmesi ve öğrencilere bilimsel çalışmalarda rehberlik yaparak ulusal ve uluslar arası konferans, çalıştay , sempozyum ve proje yarışmaları gibi bilimsel etkinliklere hazırlanan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası olimpiyat sınavlarındaki performanslarını destekleyerek öğrencilerin fen bilimleri alanında başarılı olmalarını sağlamaya çalışmaktayız.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir