Ölçme Değerlendirme Bölümü

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ölçme ve Değerlendirme Bölümü; eğitim ve öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek,  öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. 

GENEL İLKELERİMİZ 

Genel ilkemiz “Öğrenciler, her türlü yeni bilgiyi kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir." ilkesidir. Öğrencileri sınav-not kaygısına sürüklemeden onların “öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirmek, araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak temel hedeftir. 

Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; kazanımlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle, okullarımızda ölçme ve değerlendirme işlemleri tamamen bilimsel ve objektif bir yöntemle akademik bir anlayış içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme  sistemleri zaman içinde değişebilir ancak değerlendirmeye verilen önemin hiçbir zaman azalmayacağı kesindir çünkü ölçme ve değerlendirme bir eğitim sisteminin dönüt (feedback) mekanizmasıdır. 

Ölçme ve değerlendirme sistemimiz, eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır. 


HEDEFLERİMİZ

 a. Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alabilmek.

b. Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmada ölçme ve değerlendirmeyi ana unsur haline getirmek,  alandaki yenilikleri okulumuza kazandırmak. 

c. Çalışmalarımızın geçerli ve güvenilir bir yapıda gerçekleştirilmesini sağlamak. 

d. Çalışmaların bütüncül bir yapı ve belirli standartlarda yürütülebilmesi amacıyla koordinasyon disiplini oluşturmak. 

e. “Öğrenmeyi öğretme” faaliyetlerini takip ederek, bulunulan düzeyi en üst seviyeye çıkaracak göstergeler oluşturmak. 

f. Öğrenme faaliyetlerindeki rehberlik çalışmaları için güvenilir ve güncel bir yapı oluşturmak. 

g. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme düzeylerinin sürekli farkında olmasını sağlamak. 

h. Bir üst okula hazırlık sürecindeki öğrencilerin gerçek sınava benzer sınav yaşantıları ile karşılaşmalarını sağlayacak sınav ortamları oluşturmak. 

i. Öğrencilere yönelik elde edilen bilgilerin bir sistematik doğrultusunda muhafaza edilmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanmak. 

j. Öğrenme eksikliklerinin telafisi için yeni öğretim durumları hakkında işbirliği yapmak. 

k. Öğretim programlarının kazanımlar-içerik-eğitim yaşantıları-ölçme ve değerlendirme faaliyetleri açısından bütüncül bir yapıda yürütülebilmesine aracılık etmek.ÇALIŞMA ALANLARI

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında belli kararlar almak üzere ölçme sonucu bilgiler toplar. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çalışma alanlarında etkinlik gösterir:


1) Öğretim hizmetine destek amacıyla:

• Ölçme değerlendirme temel ilkelerinin benimsenmesi ve sınav modellerinin gözden geçirilmesi ve uygulanan ölçme değerlendirme modeli ve alternatif ölçme değerlendirme konularında seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenleme,
• Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini belirleme,
• Yazılı Sınavlar/ Konu Tarama Testi /Genel Değerlendirme Sınavları neticesinde öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme ve izleme
• Öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla LGS, YGS ve LYS düzenleme,
• İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının felsefesine uygun öğrenci seçebilmek için “Kabul-Nakil Sınavları”nı hazırlar uygular ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletme,
• Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, (Öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda özel programlarla desteklenmesiyle ilgili olarak eğitim programlarının geliştirilmesi ve ilgili eğitim kadrosunun yetiştirilmesi konularında öneride bulunması)
• Güvenilirliği yüksek ve geçerlilik çalışmaları yapılmış sorulardan oluşan ölçme araçları geliştirme,
• Kurumsal olarak yayınevleri ile iletişim kurup yıl içerisinde kullanılacak yaprak test, deneme sınavları ve soru bankası vb. türde yayınların temini için görüş önerilerinin alınması, ilgili tekliflerin yönetime sunulması ile ilgili çalışmalar yapar. 

2) Ders yılı başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirleme amacıyla:

• Hazır bulunuşluk sınavlarının uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla iş birliği yaparak hazırlar.

• Ders yılı başında, aşamalılık özelliği gösteren derslerden ön koşul bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla uygulanan hazır bulunuşluk sınavlarının sonuçlarını değerlendirir.
• Hazır bulunuşluk sınavlarının değerlendirme sonuçlarını, öğrenme ihtiyaçları olarak yeniden ele alınmasını sağlamak üzere bölümlere ve okul müdürlüğüne iletir.

3) Öğrenme düzeylerini belirleme ve izleme amacıyla:

• “Konu Tarama Testleri”nin uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla iş birliği yaparak belirler ve uygulamaya koyar.
• İlgili bölüm başkanları ve öğretmenlerle iş birliği yaparak “Konu Tarama Testleri”nin hazırlanmasını ve yazılmasını sağlar.
• Her öğretim döneminde işlenen temalarda programların amaçladığı hedef davranışların kazandırılma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan başarı test sonuçlarını öğrencinin grup içindeki yerini, öğrencinin kendi gelişim sürecini ve çabasını ayrı ayrı raporlayacak şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarının öğrenciye, öğretmene ve veliye verilmesi için raporları değerlendirme programı üzerinden yayınlar.

4) Seçme ve yerleştirme ile ilgili olarak:

• Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçlarından, bilişsel davranışların ölçülmesi ile ilgili kabul sınavlarının oluşturulmasını sağlar. Bu testlerin uygulama biçimini ve değerlendirme yöntemini belirler.
• Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçları geliştirir.
• Bilişsel davranışların yanı sıra öğrencilerin duyuşsal davranışlarını ölçme ve değerlendirmeye yarayacak araç ve teknikleri belirleme çalışmaları yapar.
• Öğrenci seçme uygulamalarını, okula öğrenci seçmek, öğrencilerin sınıflarını belirlemek ve öğrencileri tanımak amacıyla değerlendirir. Bu verileri yönetime, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüne iletir.
• İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kabul Sınavları-Nakil Sınavları ve Bursluluk sınavlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar
• LGS, YGS ve LYS deneme sınavlarının programlanması, uygulanması ve değerlendirme toplantıları düzenleyerek bireysel destekleme ve etüt programlarına yön verme çalışmalarını yapar.


5) Ölçme araçlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak:

• Öğrenci seçme sınavlarının uygulama yönergelerini hazırlar.
• Bölümlerden gelen test sorularını inceler, bilişsel davranışların aşamalılığı ve bu aşamaların nasıl ölçülebileceğini, sınav veya testin geçerliliğinin nasıl artırılabileceği gibi ölçme teknikleri konusunda bölümlere bilimsel destek sağlar.
• Uygulanan sınavlarda kullanılan soruların, ayırt edicilik ve güçlük değerleri, cevapların seçeneklere dağılımı gibi özelliklerini belirleyen soru analizleri yapar.
• Ayırt ediciliği yüksek sorulardan soru bankası oluşturur.
• Soru analizini ilgili öğretmenlere ileterek onların ölçme özelliği yüksek soru yazabilmelerine yardımcı olur.

6) Performans değerlendirme çalışmaları

Okuldaki yöneticilerin, bölümlerin ve öğretmenlerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları planlar ve uygular.


7) Anketlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması

Okulda uygulanan rehberlik anketlerine destek vermek ayrıca memnuniyet anketleri (veli-öğrenci-servis-kıyafet-yemekhane-kulüp vb.) düzenler ve anket sonuçlarını değerlendirir.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir