Anadolu Lisesi Ölçme Değerlendirme Bölümü

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek bölümün işleyişini düzenlemektir.


İLKELER

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak;

a. Çalışmalarını İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim anlayışı doğrultusunda, öğrencinin kendisini gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla sürdürür.

b. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişim özelliklerine uygun olmasına özen gösterir.

c. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın ders programlarında yer alan hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptar.

d. Çalışmaları yürütürken okul müdürleri, bölüm başkanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili diğer bölümlerle işbirliği yapar.

e. Bölümün yıllık taslak ve planını bütçesini hazırlar ve sunar.


ÇALIŞMA ALANLARI

Eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında belli kararlar almak üzere ölçme sonucu bilgiler toplar. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çalışma alanlarında etkinlik gösterir:


1. Öğretim Hizmetine destek amacıyla ;

a. Ölçme değerlendirme temel ilkelerinin benimsenmesi ve sınav modellerinin gözden geçirilmesi ve uygulanan ölçme değerlendirme modeli ve alternatif ölçme değerlendirme konularında seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenleme

b. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini belirleme,

c. Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme ve izleme, Yazılı Sınavlar Konu Tarama Testi /Genel Değerlendirme Sınavları

d. Öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla SBS-YGS-LYS

e. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın felsefesine uygun öğrenci seçebilmek için

Kabul-Nakil Sınavlarını hazırlar ve uygular ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletir.

f. Eğitim-öğretimin geliştirilmesi, (Öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda özel programlarla desteklenmesiyle ilgili olarak eğitim programlarının geliştirilmesi ve ilgili eğitim kadrosunun yetiştirilmesi konularında öneride bulunması)

g. Güvenilirliği yüksek ve geçerlilik çalışmaları yapılmış sorulardan oluşan ölçme araçları geliştirme.

h.. Kullanılan tüm soruların( Yazılı Sınavlar, Konu Tarama Testi , Yaprak Testler, Genel Değerlendirme Sınavları,SBS,) elektronik ortama aktarılması(pdf) ve soru bankasına girişleri yapılmak üzere ayrıştırılması

ı. Kurumsal olarak yayınevleri ile iletişim kurmak yıl içerinde kullanılacak yaprak test deneme sınavları ve soru bankası vb türde yayınların temini için görüş önerilerin alınması ilgili teklifleri yönetime sunması


2)Ders Yılı Başında Hazır Bulunuşluk Düzeylerini Belirleme Amacıyla;

İlköğretim Okulunda;

a) Hazır bulunuşluk sınavlarının uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla işbirliği yaparak hazırlar.

b) Ders yılı başında, aşamalılık özelliği gösteren derslerden önkoşul bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla uygulanan Hazır bulunuşluk sınavlarının sonuçlarını değerlendirir.

c) Hazır bulunuşluk sınavlarının değerlendirme sonuçlarını, öğrenme ihtiyaçları olarak yeniden ele alınmasını sağlamak üzere bölümlere ve okul müdürlüğe iletir.


3) Öğrenme Düzeylerini Belirleme ve İzleme Amacıyla;

a) “Konu Tarama Testleri’nin uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla işbirliği yaparak belirler ve uygulamaya koyar.

b) İlgili bölüm başkanları ve öğretmenlerle işbirliği yaparak “Konu Tarama Testleri’nin hazırlanmasını ve yazılmasını sağlar.

c) Her öğretim döneminde işlenen ünitelerde programların amaçladığı hedef davranışların kazandırılma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan başarı test sonuçlarını öğrencinin grup içindeki yerini, öğrencinin kendi gelişim sürecini ve çabasını ayrı ayrı raporlayacak şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarının öğrenciye, öğretmene ve veliye verilmesi için raporları değerlendirme programı üzerinden yayınlar


4) Seçme ve Yerleştirme İle İlgili Olarak;

a) İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının felsefesine uygun öğrenci seçebilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile işbirliği yaparak yöntem araştırır, görüşlerini ilgili kurullara sunar.

b) Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçlarından, bilişsel davranışların ölçülmesi ile ilgili Kabul Sınavlarının oluşturulmasını sağlar. Bu testlerin uygulama biçimini ve değerlendirme yöntemini belirler.

c) Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçları geliştirir.

d) Bilişsel davranışların yanı sıra öğrencilerin duyuşsal davranışlarını ölçme ve değerlendirmeye yarayacak araç ve teknikleri belirleme çalışmaları yapar.

e) Öğrenci seçme uygulamalarını, okula öğrenci seçmek, öğrencilerin sınıflarını belirlemek ve öğrencileri tanımak amacıyla değerlendirir. Bu verileri yönetime, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne iletir.

f) İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kabul Sınavları-Nakil Sınavları ve Bursluluk sınavlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar

g) SBS Deneme-YGS /LYS Deneme sınavlarının programlanması ve uygulanması ve değerlendirme toplantıları düzenleyerek bireysel destekleme ve etüt programlarına yön verme çalışmalarını yapar.


5) Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi İle İlgili Olarak;

a) Öğrenci seçme sınavlarının uygulama yönergelerini hazırlar.

b) Bölümlerden gelen test sorularını inceler, bilişsel davranışların aşamalılığı ve bu aşamaların nasıl ölçülebileceğini, sınav veya testin geçerliliğinin nasıl arttırılabileceği gibi ölçme teknikleri konusunda bölümlere bilimsel destek sağlar.

c) Uygulanan sınavlarda kullanılan soruların, ayırt edicilik ve güçlük değerleri, cevapların seçeneklere dağılımı gibi özelliklerini belirleyen soru analizleri yapar.

d) Ayırt ediciliği yüksek sorulardan soru bankası oluşturur.

e) Soru analizini ilgili öğretmenlere ileterek, onların ölçme özelliği yüksek soru yazabilmelerine yardımcı olur.


6) Performans Değerlendirme Çalışmaları

Okuldaki yöneticilerin, bölümlerin, ve öğretmenlerinin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları planlama ve uygulama


7) Anketlerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

Okulda uygulanan rehberlik anketlerine destek vermek ayrıca Memnuniyet anketleri (veli-öğrenci-servis-kıyafet-yemekhane-kulüp.vb) anket sonuçlarını değerlendirmek.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir