Aydınlatma Metni

İletişim Formu Aydınlatma Metni 

Kültürel Sosyal ve Sağlık ve Tesisleri İnşa ve İşletme Anonim Şirketi (“Kurum”) https://www.itugvo.k12.tr/ (“Site”) adresi ve diğer kurumsal mail adresleri vasıtasıyla kişisel verileri işlenen tüm kişilerin, verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Reşitpaşa Mah. İti Ayazağa Yerleşkesi Ferhunde Birkan Binası No:2-A Sarıyer İstanbul adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Kurum tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen hukuki sebepler gözetilerek işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz Site’de yer alan iletişim formundaki bilgiler veya kullanıcı tarafından iletilen mail ile  birlikte elektronik ortamda toplanır. Kurum tarafından toplanan veya da kullanıcı tarafında iletilen kişisel veriler iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ile veli ilişkilerinin yönetim süreçlerinin yürütülmesi gibi aşağıda kategoriler halinde açıklanan hukuki gerekçeler ve amaçlar doğrultusunda sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri alınmak suretiyle işlenmektedir. İlgili iletişim formunda ve mail iletinizde yer alacak kişisel verileri kendiniz belirleyeceğinizden lütfen hangi verilerinizi Kurum ile paylaşmak istediğinize dikkat ediniz. Aşağıda kategoriler halinde sayılan kişisel veriler Kurum ile iletişime geçmeniz halinde Şirket tarafından talep edilebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Veri Kategorisi: Kimlik ve İletişim Bilgileri  

Aşağıda sayılan kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • İsim
 • Soy İsim 
 • E-Posta Adresi
 • Telefon Numarası 

 

 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veli İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kişinin açık rızası olması halinde veyahut da 5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde aktarılabilecektir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzu ik@itugvo.k12.tr mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca www.itugvo.k12.tr internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Reşitpaşa Mah. İti Ayazağa Yerleşkesi Ferhunde Birkan Binası No:2-A Sarıyer İstanbul adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde başvurucudan ek bilgi talep edilebilir.  Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat