Eğitim

ANA KUCAĞINDAN İTÜ’YE

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Atatürk ilkeleriyle laik, demokratik cumhuriyetimizin temel değerlerini benimsemiş, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, sanata ve insana duyarlı, etik değerlere saygılı, ilkeli ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 

İlkokul


İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda en temel hedefimiz düşünen, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

İlkokul programımızın ilk üç yılında Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri derslerinin öğretimi sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Okulumuzda dördüncü sınıflar düzeyinde yarı branşlaşma sistemi uygulanmaktadır. Türkçe ve sosyal bilgiler derslerinin öğretimi sınıf öğretmenlerimiz; fen bilimleri ve matematik derslerinin öğretimi ise dördüncü sınıflar düzeyinde uzmanlaşmış branş öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ders konuları MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır. Tüm derslerde en temel hedefimiz öğrencilerimizin somut öğrenme ile bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin süreç içerisinde gelişen özelliklerinin somut olarak görülmesini sağlayan portfolyo sunumları ilkokul bölümünün tüm sınıf düzeylerinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi kazanmaları adına her sınıf seviyesinde şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü ile 2018-2019 akademik yılında yapılan işbirliği sonucunda yazılan İTÜ GVO'ya özel müfredatımız ve kazanımlarımız ile İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 

 

Yabancı Dil-İngilizce 
İngilizcenin, disiplinler arası işbirliği içinde, ana dil öğrenme modelini baz alarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersler tema bazlı (Theme Based) ve iletişimsel yaklaşım (Communicative Approach) metotları temel alınarak planlanmakta, bu metotlara uygun hazırlanmış ders kitaplarıyla desteklenmektedir. Çoklu zeka kuramı ve eleştirel düşünme becerileri ders işleyişlerinde ön plana çıkmaktadır. Akademik yılın sonunda portfolyo ve proje sunumları ile öğrencilerimizin ürünleri sergilenmektedir. 

İTÜ GVO Yabancı Diller Bölümü olarak 2008-2009 akademik yılında müfredat programımıza uygun olarak geliştirip hayata geçirdiğimiz,  öğrencilerimizin kendi dil becerilerini değerlendirdikleri, öğretmenlerimizin de öğrencilerini değerlendirdikleri ilk web tabanlı 'Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu' nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü ile 2018-2019 akademik yılında yapılan işbirliği sonucunda yazılan İTÜ GVO'ya özel müfredatımız ve kazanımlarımız ile İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 

1-7. Sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli online programlar kullanılmaktadır. Online programlarımız 'EFL/ESL programları' ve 'Digital Kütüphaneler' olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Tüm programlar, müfredatımıza entegre edilerek uygulanmaktadır. İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da hazırlamaktadır. Okulumuzda İngilizceye ek olarak 5. sınıftan itibaren öğretilen Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız, İngilizce müfredat programımız doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Özgün Programlar 

GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Keşifler)

Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS çalışmaları öğrencilerin fen ve matematiğe karşı olan ilgilerini artırmakta, bu derslerde kullanılan becerilerin gelişmesini sağlamaktadır. California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde geliştirilen GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “Gözetimli Keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi, bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak bilim insanlarının aslında nasıl çalıştıklarının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Okulumuza özgü zenginleştirilmiş müfredat çerçevesinde uyguladığımız GEMS programı, öğrencilerimizi problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme becerilerini ve sorgulamy becerilerini geliştirmektedir. MATH THEIR WAY(Matematik Yolcusu) California Üniversitesinin geliştirdiği, anaokulundan altıncı sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencilerin çalışmaya aktif katılımını sağlayan matematik programıdır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşur. GEMS fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

Yaratıcı Okuma ve Yazma 

Özgün programlarımız çerçevesinde zenginleştirdiğimiz dersimizde öğrencilerimizin okuma ve yazma alışkanlığı ve zevki kazanabilmeleri amacı ile yürütülmektedir. 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanan tematik kitaplar yaratıcı okuma teknikleri kullanılarak işlenmekte ayrıca yaratıcı yazma teknikleri ile öğrencilerimiz kendilerini yazı ile ifade edebilme fırsatı edinmektedirler.

Yaratıcılık 

Yaratıcılık dersi öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerileri olan problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini geliştirmek amacı ile ilkokul düzeyinin ilk üç yılında haftada bir ders saati olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz tüm bu becerilerini geliştirirken karşılaştıkları bir durum ile ilgili farklı düşünme yollarını bulmaya, özgün olmaya, esnek ve detaylı düşünmeye çalışmaktadırlar.

Kütüphaneler 

Okullarımızda, öğrencilerimizin kütüphaneleri etkin olarak kullanmaları sağlanır. Kütüphanelerimizin amacı, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kütüphane kullanma kültürünü benimsetmek; öğrenme sürecinde kütüphaneyi aktif kılmak, araştırma ve gelişmeleri takip etmeyi ve doğru bilgiye erişimi sağlayabilmektir. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve günümüzde yaşanan "bilgi kirliliği" ortamından kendilerini koruyabilmeleri için gerekli çalışmalar bütün zümreler ile iş birliği içinde yapılmakta ve müfredata uygun olarak kütüphane etkinlikleriyle desteklenmektedir. Kütüphanelerimiz okulumuzun düşünsel-sosyal yönünü, öğrenim ve öğretim programlarını destekler ve geliştirir. Kütüphanelerde bulunan tüm yayınlar konularına göre LC (Library of Congress) sınıflama sistemi ile düzenlenmiştir. Kullanıcı bilgileri ve kütüphane koleksiyonu açık erişimli “KOHA Otomasyon Programı” ile kayıt edilip, kontrol ve işlemler bu sistem üzerinden yapılmaktadır.


 


 


 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat