Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

ANA KUCAĞINDAN İTÜ’YE

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Atatürk ilkeleriyle laik, demokratik cumhuriyetimizin temel değerlerini benimsemiş, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, sanata ve insana duyarlı, etik değerlere saygılı, ilkeli ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 

Ortaokul


Türkçe 
Metin incelemelerinin her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer aldığı programımızda; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte yazın e dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesini sağlamak temel amacımızdır. Öğrencilerimize; Atatürkçü ve evrensel düşünme biçimini ilke edinmeleri; Türkçeyi etkin ve doğru biçimde, amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici bir biçimde kullanmaları; dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri, yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmaları, Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir gözle bakabilmeleri için entelektüel bir bakış açısı kazanmaları, bu bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri; okuduklarını/dinledikleri/izlediklerini anlama, analiz etme, değerlendirme ve paylaşma noktasında alışkanlık kazanmaları, konuşma / tartışma / yazma alanlarında öz güven kazanmaları, becerilerini sergilemede -yaşamlarının her alanında olduğu gibi- kendi yaratıcılıklarına ve yeteneklerine güvenmeleri; çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmaları gerektiği kavratılır.

Sosyal Bilimler 
Sosyal disiplinler olan tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, “Sosyal Bilgiler” adı ile önemli bir sorumluluk alanı oluşturmaktadır.Öğrencilerimizin ilkokul 4. sınıftaki çalışmalarla başlayan sosyal bilimler öğrenme süreçleri, ortaokulda gelişimlerine uygun ortam ve koşullarla sürdürülmektedir. Her öğrencimizi, temel sosyal problemlerin farkında ve bu konuda akıl yürütebilen bireyler haline getirmek için gerekli yaşantılar, ilgili düzey sorumluları ve akademik kadronun rehberliğinde planlanarak hayata geçirilmektedir. Öğrencilerimizi eğitimlerinin diğer aşamalarına yönlendirirken bilgiye ulaşabilme, sorunu analiz edebilme ve bilimsel araştırma basamaklarını etkin kullanabilme yeterliliğine sahip olmaları öncelikli amacımızdır. Sosyal bilimler, bir toplumun hafızası ve o toplumun çevresini algılamasındaki dinamiklerdir. Bu noktada üzerimize düşen görev bilinci ile gerek tarih-kültür amaçlı, gerekse çevreyi ve doğayı tanıma amaçlı şehir içi-dışı gezilerle hedeflerimize ulaşmak adına tamamlayıcı çalışmalarımız yapılmaktadır.

Matematik 
Matematik öğrenmenin temel amacı, çevreden ve olaylardan anlam çıkarma, olayları daha iyi yorumlayabilme ve çözümler geliştirmektir. Matematik dersiyle amaçlanan; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, estetik duygusu gelişen, sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları ve olayları anlamada akıl yürütme yöntemlerinden yararlanabilme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. Matematik dersinde kullanılan yöntemlerle öğrenciler, matematiğin yaşamda nasıl kullanıldığını içselleştirirken kuralların altındaki mantığı da anlarlar. Bütün bunların yanı sıra öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışında düzenlenen matematik yarışmalarına katılmaları önemsenmekte ve buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Fen Bilimleri 
Fen bilimleri derslerimizde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır. Amacımız; öğrencilerimizin yaratıcı sorular sormalarını sağlamak, onlara bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacaklarını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar sağlamak; düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek; bilimsel bilgileri günlük hayat da dâhil olmak üzere kullanabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak, fen bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirebilmek, öğrencilerimizin doğa ve insan sevgisi kazanmalarını sağlamak, ayrıca bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinlikler düzenlemektir. Derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencilerimizin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme stratejilerine göre tasarlanır.

İTÜ GVO & Boğaziçi Üniversitesi İşbirliği ile İngilizce Müfredatımız Yenilendi 

 

Yabancı Dil-İngilizce
İngilizcenin, disiplinler arası işbirliği içinde, ana dil öğrenme modelini baz alarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersler tema bazlı (Theme Based) ve iletişimsel yaklaşım (Communicative Approach) metotları temel alınarak planlanmakta, bu metotlara uygun hazırlanmış ders kitaplarıyla desteklenmektedir. Çoklu zeka kuramı ve eleştirel düşünme becerileri ders işleyişlerinde ön plana çıkmaktadır. Akademik yılın sonunda portfolyo ve proje sunumları ile öğrencilerimizin ürünleri sergilenmektedir. 

İTÜ GVO Yabancı Diller Bölümü olarak 2008-2009 akademik yılında müfredat programımıza uygun olarak geliştirip hayata geçirdiğimiz,  öğrencilerimizin kendi dil becerilerini değerlendirdikleri, öğretmenlerimizin de öğrencilerini değerlendirdikleri ilk web tabanlı 'Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu'nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü ile 2018-2019 akademik yılında yapılan işbirliği sonucunda yazılan İTÜ GVO'ya özel müfredatımız ve kazanımlarımız ile İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 

1-7. Sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli online programlar kullanılmaktadır. Online programlarımız 'EFL/ESL programları' ve 'Digital Kütüphaneler' olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Tüm programlar, müfredatımıza entegre edilerek uygulanmaktadır. İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da hazırlamaktadır. Okulumuzda İngilizceye ek olarak 5. sınıftan itibaren öğretilen Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız, İngilizce müfredat programımız doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Bilişim Teknolojileri 
Bilişim Teknolojileri Bölümümüz, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesindeki tüm okulların bilişim teknolojileri altyapısını düzenlemekte ve yönetmektedir; yenilikleri takip ederek bu teknolojilerin okullar genelinde uygulamalara entegre edilmesi sağlanmaktadır. Derslerimizde öğrencilerin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır.

Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Okullarımızda tasarımı ve yazılımı tamamen kendi bünyemizde yapılan İTÜGVONET otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Web tabanlı bu sistem aracılığı ile velilerimiz öğrencileriyle ilgili pek çok bilgiye online erişme imkanı bulmaktadır. Ayrıca sistem, öğrenci bilgi portalı, sportal, e-gelişim raporu gibi okulumuza özgü yazılımları da içermektedir.

Görsel Sanatlar 
Görsel sanatlar, insan bilincini yeniden düzenleyebilecek kazanımları sağlayan ve bu sayede duygusal gelişime katkıda bulunarak duygu birliği oluşturan; onun yaratıcılık ve üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden; farklı fikirler, ülkeler ve kültürlerle iletişim kurarak onlara saygı duymayı öğreten ve empati gibi değerleri kazandırarak toplumlar arasında köprü vazifesi gören, kültürel mirasa değer vermenin önemini kavratan, estetik değer yargılarının gelişimine katkı sağlayan; bireylerin görsel okuryazarlığı kazanması, eleştirel düşünmesi ve problem çözmesi için eğitsel süreci organize eden bir alandır.

Derslerimizde farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin el göz oordinasyonuna, sosyal, psikolojik gelişimlerine uygun; bilgi ve becerilerini destekleyen çalışmalara yer verilmektedir. Sorumluluk alma, sevgi ve yardımlaşma gibi değerlerin gelişimi de bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir

Müzik
İTÜ GVO'da müzik; öğrenmeyi destekleyici çalışmalarla, aynı zamanda “Hareket Eğitimi”ni de kapsayan, tüm dünyada yaygınlaşmış” Orff Yaklaşımı” ile onların ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını arttırarak nüans armoni ve ezgi bütünlüğü içinde yaşanır. Pop MüzikOrkestrası, Klasik Müzik Orkestrası, Ritim Orkestrası, Keman ve Gitar Orkestrası, Bireysel Enstrüman Eğitimleri ile sürdürülen çalışmalarla çocuklarımıza, kendilerini zevkle ifade edebilecekleri biçimde performanslarını sergileme fırsatı da yaratılmaktadır.Bu doğrultuda derslerimizde; ilkokul 1 ve 2 sınıflarımızda Orff eğitimi, 3. Sınıfta “Boomwhacker” eğitimi ile solfej bilgisine ağırlık verilerek temel müzik eğitimi oluşturulur. İlkokul 4. sınıfta müziksel gelişimlerine en uygun alanda “Koro, Orff ve Yaylı Çalgılar” olmak üzere üç ana branşa ayrılarak; ortaokul 1 ve 2. sınıflarımızda birbirini takip eden bir periyotla eğitimleri devam ettirilmektedir. 

Müzik eğitiminde hedefimiz; öğrencilerimizde müzik sevgisini uyandırmak, içlerindeki yaratıcılığı ve hayal dünyalarındaki rengarenk müzik imgesini geliştirerek estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir. Ortaokul 3 ve 4. sınıflarda ise kendine özgü yaratıcılık olgularının ifadeye dönüşeceği, müziksel okuma yazma, söyleme ve çalmanın genel kültür ile buluşacağı çalışmalara yer verilir. 

Spor 
Tüm spor etkinliklerimizde temel amacımız, spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı, öz güveni yüksek, çevresine duyarlı ve olumlu iletişim içerisinde bulunan bireyler yetiştirmektir. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde, temel hareket becerilerinin oyun ağırlıklı bir programla aktarılması ve oluşturulan performans izleme çizelgeleri ile öğrencilerin hareket becerileri ve yeterliliklerinin izlenerek süreç sonucunda doğru branşlara ve okul takımlarımızın altyapılarına yönlendirilmesi amaçlanır. Ayrıca bu sınıf düzeylerindeki çalışmalar, programa entegre edilen yüzme dersleri ve hafta sonu yapılan “Spor Okulu” ve yaz döneminde gerçekleştirilen “Yaz Okulu” çalışmaları ile desteklenir. 4. sınıf itibarı ile uygulanan branşlaşma modeli ile öğrenciler belli rotasyon periyotları ile badminton, basketbol, masa tenisi, voleybol ve yüzme çalışmalarına katılırlar. 

Öğrencilerimizin dört yıl boyunca devam eden branş programında uygulanan branşların en az birinde yetkin olması ve o branşın öğrencilerimizde yaşam boyu kalıcı olması hedeflenir. Okul ve Spor Kulübü takımlarımıza yönelik düzenlenen gelişim kampları ile takım oyuncularımızın sportif ve yaşam becerilerinin artırılması, zaman yönetimi, takım olgusu, sağlıklı beslenme gibi alanlarda kazanımlar elde etmeleri hedeflenir.

Sosyal Kulüpler 
Sosyal Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimizin bilim, kültür, sanat, spor, sosyal beceri alanlarında çok yönlü düşünebilmeleri, bu alanlardaki yeteneklerinin artarak gelişmesi ve sosyal etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları hedeflenir. Sosyal Kulüp etkinliklerimizin amacı, öğrencilerimizin sosyal ve bireysel olarak başkaları ile iş birliği içinde olma, toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme becerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler kulüp çalışmalarında projeler hazırlayarak hem okullarımızda hem farklı platformlarda projelerini sunma ve sergileme olanağı bulmaktadır. Bu projelerle resmi ve özel kurumların düzenlediği yarışmalara okulumuz adına katılım sağlanmaktadır. Sanat, spor, bilim alanındaki gelişmeler takip edilerek okul dışı gezilerle öğrencilerimizin bu alanda yaptıkları çalışmalar pekiştirilmektedir. İlkokul ve ortaokul sınıf düzeylerinde sosyal kulüp çalışmaları, dönüşümlü ve dönüşümsüz iki farklı kategoride çalışmalarını sürdürür. Öğrencilerimizin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda her yıl yeni kulüpler açılır. 
 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat